NEPI ROCKCASTLE

Nepi Rockcastle

Właściciel Bonarki – NEPI Rockcastle jest wiodącym właścicielem i operatorem centrów handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE), obecnym w dziewięciu krajach i posiadającym portfel inwestycyjny o wartości 6,3 mld euro na dzień 31 grudnia 2019 r.

Grupa korzysta z wysoko wykwalifikowanego wewnętrznego zespołu zarządzającego, który łączy wiedzę w zakresie zarządzania aktywami, rozwoju, inwestycji, leasingu i finansów. Zróżnicowane geograficznie umiejętności zarządzania pozwalają NEPI Rockcastle efektywnie wykorzystywać możliwości nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej, korzystając ze strategicznej przewagi w nabywaniu, rozwijaniu i zarządzaniu nieruchomościami.

NEPI Rockcastle jest właścicielem i operatorem 53 nieruchomości handlowych (z wyłączeniem joint venture), które przyciągnęły 325 mln wizyt w 2019 r. Dzięki zarządzaniu relacjami z najemcami na poziomie grupy i skupieniu się na współpracy międzynarodowej, Grupa jest wiodącym partnerem strategicznym dla głównych detalistów działających w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Nasze Zasady

Wartości Etyczne

W naszej Grupie przykładamy dużą wagę do przestrzegania zasad etyki i etycznego postępowania, promujemy rzetelność jako jedną z podstawowych wartości Grupy. Uczciwość i integralność procesów biznesowych jest naszym celem nadrzędnym.

Nasi pracownicy są zobowiązani do ujawniania wszelkich konfliktów interesów, przestrzegają zasady równego traktowania wszystkich, aby zapobiegać pojawieniu się zachowań nieetycznych lub dyskryminujących, traktują innych z szacunkiem i uważnością, bez względu na rasę, religię, płeć, orientację seksualną, macierzyństwo, stan cywilny lub rodzinny, niepełnosprawność, wiek lub pochodzenie etniczne, a także przestrzegają najwyższych standardów uczciwości osobistej, rzetelności i szczerości we wszystkich działaniach, tak aby swoimi działaniami

Rzetelność i relacje

Globalny charakter działalności Grupy NEPI Rockcastle („Grupa”) obejmuje działania, które podlegają różnorodnym przepisom prawa i standardom w różnych jurysdykcjach, dlatego też uczciwe działanie i przestrzeganie zasad prawnych i etycznych jest niezwykle ważne.

Grupa wdrożyła kompleksową koncepcję rzetelnego działania, ustanowiła jednolite zasady i praktyki stosowane przez wszystkie podmioty Grupy. Wszyscy angażujemy się w to, aby nasze działania biznesowe były zgodne z prawem i przyjętymi normami etycznymi. Pracownicy Grupy są zobowiązani do przestrzegania w swojej codziennej pracy wszystkich obowiązujących przepisów prawa i wytycznych korporacyjnych.

Grupa angażuje się w zapobieganie i powstrzymywanie istotnych ryzyk, takich jak na przykład:

  • potencjalne konflikty interesów
  • transakcje z podmiotami powiązanymi, które nie są przejrzyste lub nie są zawierane na warunkach rynkowych
  • poufność i przestrzeganie tajemnicy zawodowej
  • nierzetelne i niekompletne sprawozdania lub komunikaty finansowe
  • nieprzestrzeganie przepisów podatkowych w kompleksowym otoczeniu podatkowym
  • nieuprawnione wykorzystywanie informacji poufnych
  • pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu
  • niewłaściwe przestrzeganie przepisów antykorupcyjnych i dotyczących zwalczania nadużyć finansowych
  • nieskuteczna delegacja uprawnień niezbędnych do utrzymania właściwej równowagi między elastycznością, szybkością i rozpiętością nadzoru.

Polityka i procedury Grupy są okresowo weryfikowane i aktualizowane w celu ich bieżącego dostosowywania do obowiązujących przepisów i regulacji.

Grupa prowadzi rozważną politykę zmierzającą do ochrony jej działalności i reputacji, w oparciu o zasadę „Poznaj swojego klienta/partnera biznesowego” („KYC/KYP”), której celem jest zapobieganie oszustwom, praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu. Procedura „KYC/KYP” koncentruje się na ocenie tożsamości klientów/partnerów, a także ich potencjalnego zaangażowania w działania korupcyjne, oszustwa, finansowanie terroryzmu, pranie pieniędzy.

Polityka Grupy zakłada współpracę wyłącznie z klientami/partnerami prowadzącymi legalną i zgodną z prawem działalność, utrzymującymi przejrzyste relację biznesowe, umożliwiającymi weryfikację charakteru i celu prowadzonej działalności.

Zero tolerancji

Grupa NEPI Rockcastle przywiązuje dużą wagę do zachowania wysokich standardów etyki zawodowej, moralnej i prawnej oraz przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym wspierających wolną i otwartą konkurencję rynkową.

Wszelkie formy łapownictwa i korupcji (wręczanie, oferowanie, przyjmowanie lub nakłanianie) są niezgodne z prawem i wyraźnie zabronione. Grupa nie korzysta z pośrednictwa osób trzecich w celu prowadzenia aktywnych lub pasywnych praktyk korupcyjnych, nie dokonuje jakichkolwiek płatności przyspieszających ani nie zatrudnia i nie upoważnia do tego osób trzecich.

Pracownicy Grupy nie mogą (i) dokonywać, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek aktów łapownictwa i korupcji na użytek własny lub na rzecz osoby prywatnej/osoby publicznej/funkcjonariusza publicznego, (ii) przedstawiać propozycji korupcyjnych, bezpośrednio lub pośrednio, przedstawicielom partnerów Grupy, w celu uzyskania preferencyjnego traktowania lub innych korzyści.

Grupa współpracuje wyłącznie z partnerami, którzy (i) przestrzegają wszystkich przepisów prawa dotyczących walki z korupcją, (ii) ani oni, ani ich współpracownicy/podwykonawcy lub pracownicy nie dokonywali i nie dokonują, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek działań korupcyjnych na rzecz osoby prywatnej/osoby publicznej/funkcjonariusza publicznego, (iii) nie przedstawiają propozycji korupcyjnych, bezpośrednio lub pośrednio, przedstawicielom Grupy, w celu uzyskania preferencyjnego traktowania lub innych korzyści.

Przejrzystość

Grupa zapewnia, że pracownicy rozumieją i stosują zasady etyczne, dotyczące konfliktu interesów, łapownictwa, korupcji i zgłaszania nieprawidłowości, oraz że wszelkie potencjalne przypadki konfliktu interesów są zgłaszane i odpowiednio przekazywane. W tym celu prowadzone są kampanie uświadamiające zarówno na etapie zatrudniania nowych pracowników oraz okresowe.

Zachęcamy naszych pracowników, a także partnerów biznesowych, do zgłaszania wszelkich kwestii etycznych lub poważnych obaw, które mają, abyśmy mogli interweniować i korygować niewłaściwe postawy naszych pracowników. W tym celu wdrożono Politykę Informowania o Nieprawidłowościach oraz kanały raportowania, które są dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem: https://nepirockcastle.com/group/corporate-governance/whistleblowing-policy/. Dajemy wybór pomiędzy zabezpieczonym portalem internetowym znajdującym się na stronie internetowej Grupy w sekcji Corporate Governance lub dedykowaną infolinią prowadzoną przez niezależny podmiot zewnętrzny. Zachęcamy osoby zgłaszające nieprawidłowości do ujawnienia tożsamości, co pozwala na uzyskanie dalszych informacji w trakcie badania sprawy, jednakże zobowiązujemy się do przeanalizowania każdej informacji, nawet anonimowej, z taką samą starannością i obiektywizmem. Dajemy gwarancję zachowania poufności i stosowania zasady ograniczonego dostępu podczas badania sprawy, chyba że będziemy zobligowani przepisami prawa do innego postępowania.

Poufność i prywatność

Pracownicy Grupy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony zastrzeżonych informacji Grupy, tajemnic handlowych i wszelkich informacji wrażliwych w kontekście biznesowym. Informacje takie nie powinny być ujawniane uczestnikom rynku, konkurentom Grupy, klientom, dostawcom lub innym stronom trzecim, chyba że istnieje taki obowiązek prawny.

Dane osobowe i dane biznesowe są przetwarzane z należytą starannością i z zachowaniem

Uważne Zaangażowanie

Grupa wspiera tylko te organizacje non-profit, które spełniają kryteria kwalifikowalności procedury poznaj swojego partnera/klienta (etyczne postępowanie, przejrzyste działania, stabilność finansowa, pozytywna reputacja itp.), promują lub prowadzą projekty wspierające zdrowie, rozwój społeczny i gospodarczy, skierowane do społeczności lokalnych lub szerszych grup, wspierają ochronę środowiska naturalnego, a także ogólne zasady zrównoważonego rozwoju.

Grupa postrzega swoją rolę w społeczeństwie, która obejmuje także sponsoring i darowizny, jako część swojej korporacyjnej odpowiedzialności społecznej, dlatego też nigdy nie wspiera partii politycznych (żadne płatności, darowizny, sponsoring bądź inne świadczenia niepieniężne nie mogą być dokonywane w tym kontekście) oraz nie angażuje się w sprawy polityczne krajów, w których jest obecna. Ponadto Grupa nie uczestniczy w lobbingu politycznym.

Grupa NIE sponsoruje i nie wspiera darowiznami podmiotów, (i) których działania są sprzeczne z wartościami i celami Grupy lub wpływają negatywnie na środowisko naturalne, zdrowie i bezpieczeństwo, (ii) które bezpośrednio lub pośrednio promują przemoc, terroryzm lub (iii) które angażują się bądź wspierają w jakikolwiek sposób partie/kampanie/projekty polityczne.

Godziny otwarcia

Pon. - sob. 10:00 - 21:00
Niedziela handlowa 10:00 - 21:00
Pon. - So. 6:30 - 22:00
Pon. - Pt. 10:00 - 12:00 - tylko dla seniorów
Nieczynne do odwołania
Kontakt

Centrum Handlowe Bonarka

 

ul. Kamieńskiego 11

30-644 Kraków

Dojazd autobusami nr 144, 164, 169, 173, 174, 179, 184, 304, 610, 904.

 

e-mail: info@bonarkacitycenter.pl,

Tel. 12 298 60 00

 

polityka prywatności

Biuro centrum

 

09:00 – 17:00 (pon.-pt.)

Tel. 12 298 60 01

Fax. 12 298 60 02

 

info@bonarkacitycenter.pl

Ważne kontakty

 

Kontakt dla mediów:

p.barys@pluscommunication.pl

 

Wynajem powierzchni:

info@bonarkacitycenter.pl

 

więcej kontaktów

Formularz kontaktowy

wyślij
Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Wkrótce skontaktujemy się z Państwem.
Podczas przesyłania formularza wystąpił błąd. Prosimy spróbować ponownie lub skontaktować się z nami telefonicznie.
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności. Więcej o plikach cookies znajdziesz na stronie wszystkoociasteczkach.pl.